:: Dopis zastupitelům a jejich odpovědi ::

16.6.2004 jsme odevzdali dopisy adresované všem zastupitelům na podatelnu Třebíčské radnice. Na podatelně nám bylo sděleno, že dopisy budou druhý den odevzdány všem do pošty. V dopise, který následuje, jsme seznámili zastupitele s nově vzniklým sdružením, předložili jsme naše stanoviska, položili jsme jim několik otázek a požádali zastupitele o sdělení jejich postoje.

Je smutné, že na náš dopis odpovědělo jen 5 zastupitelů. Máme pocit, že pokud si takto zastupitelé našeho města představují komunikaci s veřejností, tak asi něco není v nejlepším pořádku. Zvláště v situaci, kdy se jedná o stavbu, která významně zasáhne trvale do vzhledu našeho města! V takovém případě by se dala očekávat větší ochota ke vzájemné komunikaci a objasnění si názorů všech stran.


Znění dopisu:

Věc:
Vyjádření občanského sdružení „Chytrému napověz…“ k plánované změně územního plánu týkající se přeložení silnice I/23

Vážený pane Mašku,
rádi bychom Vás informovali o vzniku občanského sdružení „Chytrému napověz…“, které má za cíl zejména:
a) chránit přírodu a krajinu, což je hlavním posláním sdružení,
b) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů regionu o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty regionu,
c) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje,
e) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí,
f) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů regionu.
            Naše sdružení na základě dostupných informací a znalostí není pro změnu územního plánu z varianty č. 1 na variantu č. 7. Důvody, které nás vedou k tomuto závěru jsou následující:
A) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  1. Ovzduší – z hlediska předpokládaných emisí vychází hůře varianta č. 7.
  2. Voda – sklon vozovky při variantě č. 7 bude v zimě vyžadovat zvýšení chemické údržby (solení) a použité chemické látky budou silně znečišťovat Terovský a Stařecký potok a mít negativní vliv na jejich ekosystémy.
  3. Lesy – při realizaci varianty č. 7 dojde k téměř 3x vyššímu záboru (vykácení) lesa.
  4. Hluk – zavedením dopravy do údolí variantou č. 7 se zvýší v údolí hladina hluku, což bude mít negativní vliv na rekreační využití údolí a na obyvatele žijící v Borovině nad údolím.
  5. Krajinný ráz – varianta č. 7 naruší krajinný ráz Terovského a Libušina údolí; krajinný ráz by byl také narušen dokončením malého městského okruhu k basilice sv. Prokopa (viz. bod C) níže).
B) EKONOMICKÉ HLEDISKO
- varianta č. 7 vyhází o 20 milionů dražší (i když by stavbu měl platit stát, neexistuje snad důvod, který by vedl k výběru dražší varianty – myslete prosím na daňové poplatníky).
C) ÚČINNOST DOPRAVY
- z hlediska účinnosti dopravy v našem městě je varianta č. 7 dopravně nejúčinnější pouze v kombinaci se stavbou silnice kolem basiliky sv. Prokopa (ohrožení památky UNESCO).
D) VEŘEJNOST
- myslíme si, že radnice přehlíží názory veřejnosti, informovanost veřejnosti v takto důležité věci není dostatečná.
Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřil jednotlivě k výše uvedeným bodům a objasnil nám Vaše stanovisko, které budete uplatňovat jako důvod při hlasování o změně územního plánu.
Dále by nás zajímalo, jaký je Váš důvod znovuotevření otázky změny územního plánu z varianty č. 1 na variantu č. 7, když varianta č. 7 už byla jednou před 6 lety zamítnutá (v té době nebyla tato varianta uvedena pod číslem 7).
A poslední otázka je, pokud souhlasíte se změnou územního plánu na variantu č. 7, proč se neřídíte materiálem „Vyhodnocení dopadu stavby přeložky silnice I/23 na životní prostředí“ vypracovanou firmou Löw & spol. s r. o., která jednoznačně vyzdvihuje variantu č. 1.
Tento dopis předáme médiím a zveřejníme na našich webových stránkách. Rádi bychom měli Vaši odpověď do 10 dnů na výše uvedenou adresu. Vaše odpovědi také zveřejníme.

S pozdravem členové občanského sdružení Chytrému napověz…


Pan Mastný dne 21.6.2004 napsal:

Vážení,

děkuji vám za informaci o vzniku vašeho sdružení, které nese hrdý název "Chytrému napověz". Věřím, že budete celou problematiku posuzovat doopravdy chytře a nebudete podléhat jednostranným emocím.

Vzhledem k mému bydlišti (bydlím na Bráfově třídě) jsem při schvalování územního plánu v roce 1998 prohlásil, že podpořím jakoukoli reálnou variantu přeložky silnice I/23 mimo střed města, kterou stát jako majitel této komunikace bude ochoten postavit. Musím zdůraznit, že důvodem pro znovuotevření otázky změny územního plánu, byla katastrofální dopravní situace na páteřní komunikaci I/23, která prochází středem města. Počet vozidel je v tuto chvíli daleko vyšší než v době posuzování varianty č. 1 v době schvalování územního plánu.

Doufám, že jsem vám jako chytrým napověděl. Případné další dotazy nebo vysvětlení jsem ochoten s vámi konzultovat osobně na Městském úřadě v Třebíči.

Radnice názory veřejnosti zásadně nepřehlíží a věřte, že vždy posuzuje danou problematiku s celkovým pohledem na konečné řešení.


Pan Číhal dne 22.6.2004 napsal:

Vážení členové občanského sdružení,

se zájmem jsem si přečetl Váš dopis a zároveň vyjádření k plánované změně územního plánu města Třebíče. Je trochu škoda, že Vaše iniciativa v této věci přišla poněkud pozdě. Myslím, tím termín, kdy se zastupitelstvo města rozhodovalo, která z uvedených variant bude v návrhu územního plánu sledována. Hlavní diskuse na toto téma proběhla právě ve druhé polovině roku 2003.

Nicméně jsem rád, že se o uvedenou problematiku zajímáte. Z důvodů, že tato záležitost změny územního plánu se projednávala již od roku 2001 a za celou tuto dobu se pořídily nejrůznější posudky, dokumentace a stanoviska, dá se velmi obtížně shrnout celou problematiku na pár řádků. Rozhodně je nutné celou tuto záležitost posuzovat v širších vztazích a né pouze z hlediska životního prostředí nebo z hlediska dopravy. Územní plán je ucelený a dlouhodobý dokument, ve kterém se musí zohledňovat rozvoj města jako funkčního celku.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout v této věci vzájemnou schůzku, na které Vás velice rád budu informovat o celé této záležitosti od jejího počátku až do dnešních dnů. Termín schůzky dohodněme telefonicky.

Ostatní dopisy, které prostřednictvím radnice požadujete předat zastupitelům města, budou rozeslány společně s materiály k nejbližšímu jednání zastupitelstva města.


Pan Karas dne 24.6.2004 skromně napsal:

Vážení,

reaguji tímto na váš dopis ze dne 14.6.2004. Co se týče plánované změny územního plánu ve věci přeložky silnice I/23. Myslím, že postoje v minulosti jsou všeobecně dostatečně známy. Pokud budete mít zájem, jsem ochoten s Vámi uvedenou problematiku osobně prodiskutovat.


Pan Zeibert dne 28.6.2004 napsal:

Vážení přátelé,

díky za zájem o Libušino údolí. Už jsem si myslel, že ta silnice vadí jenom mně. Na schůzi zastupitelstva dne 8.7. NEBUDU hlasovat pro změnu územního plánu týkající se přeložení silnice I/23. Pro mě je věc jasná: kdo chce dovést silnici do Libušina údolí, musí vědět, že není jiné pokračování než obludný most přes řeku a další silnice zámeckým parkem. Dnes jsem se projížděl po Jihlavce na lodi a znovu se přesvědčil, že tudy může vést silnici jenom blázen.

S pozdravem a přáním zdaru Milan Zeibert


Pan Novotný dne 28.6.2004 napsal:

Vznik občanského sdružení a jeho cíle vítám. Překvapuje mne však Vaše stanoviska a uváděné důvody k územnímu plánu města Třebíč. Dovoluji si k této problematice učinit několik stručných poznámek:

1. Na vypracování územního plánu sídelního útvaru Třebíče dle platných zákonných předpisů, pracují příslužného odbory města (včetně přizvaných expertů) již několik let. Celý region města je posuzován komplexně s ohledem na jeho mnohostranné využívání s cílem ochrany systému ekologické stability. Plán je dle potřeby aktualizován (v současné době např. bude slaďován s koncepcí Územního plánu VÚC kraje Vysočina), veškeré koncepce, návrhy a změny jsou vždy schvalovány na zasedání zastupitelů města.
2. Důvody ve Vašem vyjádření (jednotlivé body (A-D) ke změně části územního plánu západní části města, postrádají z odborných hledisek komplexní přístup a doložení konkrétními údaji.
3. Všechna zasedání městského zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti, takže zájemci o projednávání změn územního plánu se jednání mohou zúčastňovat.
4. Pro návrh změn IIB Územního plánu sídelního útvaru Třebíče a pokyny pro dokončení čistopisu dokumentu  a vymezení závaznosti části a vymezení veřejně prospěšných staveb Změn IIB ÚPNSÚ Třebíč budu hlasovat, neboť navrhované řešení je pro region vysoce přínosné.
TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.