:: Stanovy občanského sdružení ::

Stanovy občanského sdružení

Čl. 1. Název a sídlo

Občanské sdružení „Chytrému napověz…“ má sídlo v Třebíči, na adrese Družstevní 1087, 67401 Třebíč.

Čl. 2 Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:
a) chránit přírodu a krajinu, což je hlavním posláním sdružení,
b) informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů regionu o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty regionu,
c) propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje,
d) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí,
e) podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i sociálních problémů regionu.

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
b) informační a poradenská činnost,
c) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Čl. 5 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení přihlášky výborem sdružení. O přijetí rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.
2. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
c) podílet se na praktické činnosti sdružení.
3. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,
b) úmrtím člena sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením člena sdružení výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje stanovy sdružení.
5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6 Organizační uspořádání

Strukturu orgánů sdružení tvoří:

a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda, místopředsedové,
d) další orgány zřízené rozhodnutím výboru.

A. Členská schůze

1. Kontrolním orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.
Členská schůze je oprávněna:
a) schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) volit členy výboru sdružení,
c) navrhovat podle potřeb sdružení zřízení či zrušení dalších orgánů sdružení,
d) schvalovat rozpočet sdružení, předkládaný výborem,
e) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
f) určovat koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období,
g) kontrolovat a kriticky hodnotit činnost sdružení, výboru a jednotlivých členech výboru a sdružení,
h) pověřit členy výboru a s nimi případně jiné členy sdružení o k uzavření smlouvy o spolupráci s jiným sdružením nebo jiným subjektem,
i) schvalovat smlouvu o sloučení s jiným subjektem, transformaci sdružení,
j) volit čestné členy sdružení,
k) rozhodnout o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává předseda nebo jiný člen výboru sdružení podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen do 1 týdne svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou na ní přítomných členů sdružení. Rozhodnutí o změně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení v souladu s koncepcí činnosti sdružení schválenou členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazena členské schůzi.
2. Všichni členové výboru jsou statutárními zástupci sdružení a jednají jménem sdružení navenek.
3. Členy výboru sdružení volí členská schůze na návrh výboru, kandidáty navrhuje výbor. Počet členů výboru je vždy lichý. Členství ve výboru zaniká rozhodnutím výboru, rozhodnutí výboru může výboru vrátit k novému projednání členská schůze na žádost vyloučeného člena výboru. Členství ve výboru zaniká také vzdáním se členství ve výboru, a musí to být výslovně vysloveno na jednání výboru. Výbor volí předsedu a případně místopředsedy sdružení.
4. Členy výboru jsou členové přípravného výboru, pokud o zániku jejich členství nerozhodne výbor.
5. Výbor je usnášeníschopný účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina členů, o jednání výboru jsou informováni všichni dosažitelní členové výboru. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů. O rozhodnutích vrácených výboru členskou schůzí rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů.
6. Výbor schvaluje přihlášky zájemců o členství ve sdružení, případně rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení.

C. Předseda a místopředsedové

Předsedu a místopředsedy volí výbor sdružení. Předseda koordinuje činnost sdružení a činnost výboru, řídí zasedání výboru pokud nepověří jiného člena výboru, předseda je oprávněn po konzultaci alespoň s jedním dalším členem výboru rozhodovat neodkladné záležitosti.

D. Další orgány

Výbor může na návrh člena výboru nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Výbor pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. 7 Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro celé území kraje Vysočina.

Čl. 8 Jednání jménem sdružení

Statutárním zástupcem sdružení Chytrému napověz… jsou všichni členové výboru sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat za sdružení samostatně. Předseda může pověřit k zastupování sdružení navenek a výkonu funkce statutárního zástupce pro zabezpečení konkrétního projektu nebo činnosti člena sdružení.

Čl. 9 Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s normami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 10 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestli-že nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.


Odkaz na seznam občanských sdružení na webu ministerstva vnitra ČR.
TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.