:: Komunikace s UNESCO ::

Zde je uložena kopie komunikace s UNESCO tak, jak probíhala v časové posloupnosti. Proč k této komunikace došlo je vysvětleno na této stránce.

Chronologický přehled zpráv:Prvotní e-mail zaslaný do UNESCO dne 17.4.2004:

De : Olga Sochorova [mailto:sochorova@hotmail.com]
Envoyé : samedi 17 avril 2004 01:54
A : wh-info@unesco.org
Objet : Trebic - Czech Republic

Hello,
my name is Olga Sochorova and I´m from the Czech Republic, from the town Trebic which became a member of your organization thanks to the Jewish Quarter and St. Procopius´Basilica in 2003. I would like to know what are the conditions for being excluded from your organization. Or where on your webside could I find such information or condition of that.
The city council in my town plans to built a road in the middle of a natural park which is not very reasonable - at least almost 3000 people in my town think so. I would like to have some pieces of evidence which could show that constructions like that are not very environmentaly friendly and could cause problems. Not only environmental in that particular valley but also on the cultural level.
Please, let me know about information mentioned above.
Thank you very much , I hope to hear from you soon
Olga Sochorova

Český překlad:

Dobrý den,
jmenuji se Olga Sochorová a jsem z České republiky, z města Třebíč, které se v roce 2003 stalo členem Vaší organizace díky židovské čtvrti a bazilice sv. Prokopa. Chtěla bych vědět, jaké jsou podmínky pro vyloučení z Vaší organizace. Nebo kde bych na Vašich webových stránkách mohla najít takové informace nebo podmínky.
Městská rada v mém městě plánuje postavit silnici uprostřed přírodního parku, což není moc rozumné - alespoň 3000 lidí ve městě si to myslí. Chtěla bych mít nějaké důkazy, které by ukázaly, že taková stavba není moc environmentálně přijatelná a mohla by způsobit problémy. Ne jen environmentální v tom konkrétním údolí, ale také na kulturní úrovni.
Poskytněte mi prosím informace zmíněné výše.
Velmi děkuji, doufám, že brzy budu mít Vaši odpověď
Olga Sochorová


Odpověď Z UNESCO ze dne 25.4.2004:

From: "Ohinata, Fumiko" <F.Ohinata@unesco.org>
To: "'sochorova@hotmail.com'" <sochorova@hotmail.com>
Subject: RE: Trebic - Czech Republic
Date: Sun, 25 Apr 2004 11:05:40 +0200

Dear Mrs Sochorova,

Thank you very much for your message of 17 April 2004 to the World Heritage Centre.
I would be grateful if you could kindly let me know your postal address (and fax number if possible) to which we can send our reply letter.

Yours sincerely,
Fumiko Ohinata


Europe and North America Unit
World Heritage Centre
UNESCO
7 place de Fontenoy 75352 Paris 07SP, France
Tel: +33 (0)1.45.68.18.92 (direct)
Fax: +33 (0)1.45.68.55.70
f.ohinata@unesco.org

Český překlad:

Vážená paní Sochorová,

Velmi děkuji za Vaši zprávu ze 17. dubna 2004 na Centrum světového dědictví.
Byla bych ráda, kdybyste mi poskytla vaši adresu (a faxové číslo, pokud ho máte), na které můžeme poslat naši odpověď.

S pozdravem,
Fumiko Ohinata


Evropská a Severoamerická jednotka
Centrum světového dědictví
UNESCO
7 place de Fontenoy 75351 Paris 07SP, France
Tel: +33 (0)1.45.68.18.92 (direct)
Fax: +33 (0)1.45.68.55.70
f.ohinata@unesco.org

E-mail zaslaný Fumiko Ohinace do Paříže 25.4.2004:

From: Olga Sochorova [mailto:sochorova@hotmail.com]
Sent: 25 April 2004 18:24
To: F.Ohinata@unesco.org
Subject: RE: Trebic - Czech Republic

Thank you very much for your answer.

There have been a happening in that particular valley this Saturday and about 500 people come. Citizens are really concerned. But our city council really doesn´t care about people´s opinion. It feels here like back in comunism regime. The reason why the city council decided to force for the construction in the valley is that it would connect the road going already through the valley and then continue in another construciton which would lead to the Basilica of St. Procop and would go very close to it. This is how I understood it. The view to the Basiclica would be forever damaged. It is so beautiful to look on it from the river below the Basilica and now, just imagine a huge highway bridge outthere!!! I´m just very afraid that the red ape here will be stronger than we are. The council doesn´t want to see the importance of the valley for the people and also for the animals and the trees and environment in general, they have no idea about problems with the smog or pollution which it would bring to the valley - there are no air currents going through the valley. The people who are deciding are talking about a "political resolution" - I´m sorry but in this case they shouldn´t be on this level of thinking about such an important decision which would damage our heritage. The valley is very close to the center and such a piece of nature is quite uniqe in a town of our size.

Please, if you could help us - to people of Trebic - who I´m fighting for, we would be very very very thankful. Our City Council is very proud of being part of the UNESCO but they probably don´t see other parts of being a member. They should try to make our town even better and protect not only cultural but also natural heritage.

Here, you should be able to open a map of Trebic:
http://www.brehy.cz/obr/fotky/libusak-2varianty.jpg
The red lines - deshed is the variant going through the valley. The full line is the former plan. Me and my friends here are for neither variant and would rather made the public transportation stronger and restrict the traffic in the town. I know that such programs do exist and are modern ways of solving a traffic problems in the towns and cities.

Thank you again and here is my mail address:

Olga Sochorova
[...]

I would like to ask you one more question, do you think that it is possible that you could help us in some way - in the sence that we would have some statement from you that the steps of our city council is wrong? Thank you very much and I´m looking forward for future cooperation :-))

Olga Sochorova

Český překlad:

Děkuji Vám mnohokrát za Vaši odpověď.

Tuto sobotu se konalo v daném údolí setkání lidí a přišlo jich okolo 500. Občané mají opravdu zájem. Ale naše město se opravdu nestará o názory občanů. Vypadá to zde jako zpátky za komunismu. Důvodem, proč se město rozhodlo prosadit stavbu do údolí je, že by se napojila na silnici, která už údolím prochází a pak by dále pokračovala další stavbou, která by vedla k bazilice sv. Prokopa a šla by velmi blízko ní. Toto je jak jsem věci porozuměla. Pohled na baziliku by byl navždy zničen. Teď je to nádherný pohled směrem k bazilice, ale jen si tam představte velký silniční most!!! Mám jenom velký strach, že byrokracie zde bude silnější než jsme my. Město nechce vidět důležitost údolí pro lidi a také pro zvířata a stromy a životní prostředí celkově, nemají představu o problémech se smogem a exhalacemi, které by to přivedlo do údolí - nejsou v něm vzdušné proudy. Lidé, kteří rozhodují, mluví o "politickém rozhodnutí" - pardon, ale v tomto případě by neměli být na takové úrovni uvažování, jedná-li se o tak důležitém rozhodnutí, které může zničit naše dědictví. Údolí je velmi blízko centra a tak velký přírodní prostor je celkem výjimečný ve městě naší velikosti.

Prosím, pokud byste nám mohli pomoci - obyvatelům Třebíče - za které bojuji, byli bychom vám velmi, velmi, velmi vděční. Naše město je velmi hrdé na to, že jsme součástí UNESCA, ale pravděpodobně nevidí i další součást členství. Měli by se snažit činit naše město lepším a chránit nejen kulturní, ale také přírodní dědictví.

Zde byste měli mít možnost otevřít mapu Třebíče:
http://www.brehy.cz/obr/fotky/libusak-2varianty.jpg
Červené linky - čárkovaně je varianta, která prochází údolím. Plné linky představují předchozí plán. Já a mí přátelé nejsme ani pro jednu z variant a raději bychom byli pro silnější veřejnou dopravu a omezení dopravy ve městě. Vím, že takové programy existují a jsou moderními způsoby řešení dopravních problémů ve městech.

Děkuji Vám ještě jednou a zde je má adresa:

Olga Sochorová
[...]

Chtěla bych se Vás zeptat ještě na jednu otázku. Myslíte si, že by bylo možné, že byste nám mohli nějakým způsobem pomoci - v tom smyslu, že bychom měli od Vás nějaké prohlášení o tom, že kroky našeho města jsou špatné?
Velmi děkuji a těším se na budoucí spolupráci :-))

Olga Sochorová

E-mail zaslaný do UNESCO dne 17.5.2004:

From: Olga Sochorova [mailto:sochorova@hotmail.com]
Sent: 17 May 2004 16:02
To: F.Ohinata@unesco.org
Subject: RE: Trebic - Czech Republic

Dear Fumiko Ohinata,
thank you very much for taking such a good care of the case of Trebic. Last week I´ve got the letter from your organization answering my questions.
Me and my friends are still concerned about the construction because all steps our city council is taking lead to avoiding public opinions and also to confirming the construction planned. Till this Thursday public can express opinions and after that the city council will accept no more opinions. At the beginning of July the City Council public opened meeting should take place in Trebic where our Councilers will vote. Again everything seems to lead to confirming of that construction. Is there any chance that someone from your organization could come and be attend to that meeting? Either from your organization in Paris or from Prague? Nobody from Prague contacted me yet eventhough I´ve contacted them at the same time as you.
Me and my friends are working on establishing an NGO and will monitor the case and I will infrom you about what is happening in Trebic.
Again let me kindly thank you for your co-operation. I see that you and your organization do a very good job :-))
Take care,
Olga Sochorova

Český překlad:

Vážená Fumiko Ohinata,
velmi Vám děkuji, že jste se tak dobře postarala o případ týkající se Třebíče. Minulý týden jsem dostala dopis z Vaší organizace, kterým jste odpověděli na moje otázky.
Já a moji přátelé máme stále obavy ohledně stavby protože všechny kroky, které naše radnice podniká, vedou k vyloučení názorů veřejnosti a také k potvrzení plánované stavby. Do tohoto čtvrtka má veřejnost možnost vyjádřit názory a poté město nebude akceptovat žádné další názory. Na začátku července by mělo být v Třebíči veřejnosti přístupné jednání, kde budou zastupitelé hlasovat. Stále všechno nasvědčuje tomu, že rozhodnutí povede k potvrzení stavby. Existuje nějaká možnost, že někdo z Vaší organizace by mohl přijet a účastnit se jednání? Buď tedy z Vaší organizace v Paříži nebo z Prahy? Nikdo z Prahy mě nekontaktoval, přestože jsem je kontaktovala ve stejnou dobu jako Vás.
Já a moji přátelé pracujeme na založení nevládní organizace a budeme sledovat tento případ a budeme Vás informovat o tom, co se v Třebíči děje.
Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za Vaši spolupráci. Je vidět, že Vy a Vaše organizace odvádíte opravdu dobrou práce.
S pozdravem
Olga Sochorová

E-mail odpověď z UNESCO ze dne 21.5.2004:

From : Ohinata, Fumiko <F.Ohinata@unesco.org>
Sent : Friday, May 21, 2004 7:10:49 PM
To : 'Olga Sochorova' sochorova@hotmail.com
CC : "'secretariat@icomos.org'" <secretariat@icomos.org>,
   "Rossler, Mechtild" <M.Rossler@unesco.org>,
   "'durighello@icomos.org'" <durighello@icomos.org>
Subject : RE: Trebic - Czech Republic

Dear Ms Sochorova,
Thank you very much for your message of 17 May 2004 concerning the state of conservation of the World Heritage site of the Jewish Quarter and St Procopius/Basilica in Trebic (Czech Republic). We will once again transmit your concern to the Advisory Body ICOMOS for their review and comment. Unfortunately, it will not be possible for the represenative of the World Heritage Centre to attend the public meeting organised by City Council of Trebic. You may, however, wish to contact ICOMOS Czech Republic - please consult ICOMOS International to find out their details (49-51 rue de la Fédération -75015 PARIS - FRANCE
Tel : +33 (0)1.45.67.67.70 - Fax : +33 (0)1.45.66.06.22;
secretariat@icomos.org).
Thank you very much for your support and interest in the implementation of the World Heritage Convention.
Yours sincerely,
Fumiko Ohinata

Europe and North America Unit
World Heritage Centre
UNESCO
7 place de Fontenoy75352 Paris 07SP, France
Tel: +33 (0)1.45.68.18.92 (direct)
Fax: +33 (0)1.45.68.55.70
f.ohinata@unesco.org

Český překlad:

Vážená slečno Sochorová,
Děkuji Vám za vaši zprávu ze 17. května 2004, která se týká zachování památky světového dědictví Židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa v Třebíči (Česká republika). Ještě jednou přepošleme Vaši obavu dozorčímu orgánu ICOMOS na přezkoumání a zhodnocení. Bohužel nebude možné pro zástupce Centra světového dědictví, aby se zůčastnil setkání organizovaného městem Třebíč. Můžete ale kontaktovat ICOMOS Česká republika - prosím konzultujte ICOMOS International kvůli detailům (49-51 rue de la Fédération - 75015 PARIS-FRANCE
Tel : +33 (0)1.45.67.67.70 - Fax : +33 (0)1.45.66.06.22;
secretariat@icomos.org).
Velmi Vám děkuji za Vaši podporu a zájem ve věci uskutečňování konvence Světového dědictví.
S pozdravem,
Fumiko Ohinata

Europe and North America Unit
World Heritage Centre
UNESCO
7 place de Fontenoy75352 Paris 07SP, France
Tel: +33 (0)1.45.68.18.92 (direct)
Fax: +33 (0)1.45.68.55.70
f.ohinata@unesco.org
TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.